Mokinių priėmimo į UAB ,,Jonroka“ vairavimo mokyklą tvarka

Mokinių amžius:

  1. Mokiniai, norintys lankyti pirminio mokymo kursus, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (išskyrus B kategoriją), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Transporto priemonių kategorijas ir minimalų vairuotojų amžių nustato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000; Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213; 2008, Nr. 71-2719)

Priėmimo data:

  1. Priėmimo į vairavimo mokyklą data skelbiama mokykloje, mokyklos internetinėje svetainėje ir rajono laikraštyje.

Priėmimo procedūra:

  1. Prieš sudarant sutartį mokinys supažindinamas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis (TAISYKLĖS) apie mokymo organizavimo tvarką ir egzaminavimo tvarką (TVARKA).
  2. Mokiniai į vairavimo mokyklą priimami pasirašius vairuotojų pirminio mokymo sutartį. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.
  3. Pasirašant sutartį mokinys sumoka pradinę įmoką ne mažiau kaip 100 Eur.

Dokumentai, reikalingi pasirašant sutartį:

  1. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;
  2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.