1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;
3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
6. Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.1386;
7. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr.1118;
8. Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487;
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240;
10. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr.A1-276;
11. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.A1-457/V-961;
12. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575;
13. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.102;
14. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.A1-331;
15. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233.

Papildomi informacijos šaltiniai:

1. Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifų grupėms metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-387;

2. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6, 9 str.;

3. Darbuotojų sauga ir sveikata – kiekvieno rūpestis. Praktinis vadovas darbdaviams;

4. www.vdi.lt (rubrika Nelaimingi atsitikimai);

5. Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai;

6. Rekomendacijos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir priemonių jai gerinti svarstymo aukščiausiu įmonės vadovų lygiu organizavimo tvarkos; R. Butkus. Profesinės saugos valdymas. Mokomoji knyga. Aleksandro Stulginskio universitetas, 2011; 11-32 psl.