Įmonių, Įstaigų ir organizacijų vadovų (toliau vadinama – objektų vadovai) priešgaisrinės saugos mokymo programos (toliau vadinama – Programa) paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėe, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

MOKYMO TVARKA

Mokyti objektų vadovus gali asmenys, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593) ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1909) nustatyta tvarka įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu (toliau vadinama – mokymo vykdytojai).

Išklausiusiems Programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąją egzaminą objektų vadovams mokymo vykdytojas išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą. Ant pažymėjimo dedamas mokymo vykdytojo antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.

Objektų vadovų priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 valandos. Išklausiusiems Programos kursą objektų vadovams mokymo vykdytojo nustatyta tvarka organizuojamas žinių įvertinimo baigiamasis egzaminas. Egzaminui skiriama 1 valanda.  Baigiamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis atsakė į daugiau kaip 70 % pateiktų klausimų. Neišlaikiusiems baigiamojo egzamino objektų vadovams pakartotinai egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Baigiamojo egzamino rezultatai įforminami protokolu.